NOV. 7-10, 2019 – REDNECK MUD PARK – PUNTA GORDA, FL